Den OKaJu respektiv den ORK hunn d’Obligatioun dem Gouvernement an der Chambre des Députés en alljährleche Rapport iwwer seng Aktivitéiten, ewéi och iwwer d’Situatioun vun de Kannerrechter, ofzeginn. (Gesetz vum ORK, Artikel 3, Punkt d). Ausserdeem handelt all Rapport iwwert e spezifescht Thema.

An dëser Rubrik fannt dir all Rapport'en op Franséisch (Versioun PDF). Se si mat deenen aktuellste Versioune vum Adobe Reader zougänglech. Verschidde Punkten an der Iwwersiicht kann een uklicken, esou dass ee sech ganz einfach déi eenzel Kapitele kann ukucken. Gutt Lektür!

N.B.: D’Rapporte existéiere just op Franséisch.

Année   Dossiers thématiques
Rapport ORK 2016 C’est normal, d’être différent :
Les enfants à besoins spécifiques
Rapport ORK 2015 Familljen an der Crise: 
Parentalitéit an  Kannerrechter
Rapport ORK 2014 D'Recht vum Kand gehéiert ze gin
Rapport ORK 2013 Kanner a Migratioun
Rapport ORK 2012 Bilan des 10 premières années de l'ORK: les résultat et les chantiers.
(avec  tableau synoptique des recommendations de  l'ORK et des suites qui y ont été données)
Rapport ORK 2011 Les enfants victimes de violence.
Rapport ORK 2010

L'enfant dans l'engrenage de la séparation de  ses parents.

Rapport ORK 2009

L'enfant face aux nouvelles technologies de communication.
L'enfant et la Justice.

Rapport ORK 2008

L'enfant et la pauvreté.
Adoption simple et plénière.
Homoparentalité et adoption.

Rapport ORK 2007 L'enfant et la Justice; le rôle de l'avocat de l'enfant
Rapport ORK 2006 L'enfant et la santé mentale.
Rapport ORK 2005 Les Droits du nouveau-né, le nom de l'enfant et le droit à l'identité.
Rapport ORK 2004 L'Enfant et l'Ecole: enquête sur la scolarisation de quelques 5000 enfants dans les pays limitrophes.
Rapport ORK 2003 L'enfant à besoin spécifique et son droit à l'intégration

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKaJu - Kontakt

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
contact[at]okaju.lu

Go to top